Compassie en Cognitie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Compassie en Cognitie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Gebruik van Cookies
De website van Compassie En Cognitie gebruikt geen cookies.

Als Compassie en Cognitie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Compassie en Cognitie
Karperborch 40
5247 VJ
Rosmalen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-2115 2050


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Compassie en Cognitie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

1. Het aangaan van een behandelovereenkomst
2. Facturering en boekhouding

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:
Voor doelstelling 1:
Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres, geboortedatum, nummer identiteitsbewijs, naam en polisnummer zorgverzekeraar, hulpvraag, medicatie, overige behandelingen, algemene gegevens over gezondheid. Verder alle relevante gegevens betreffende de hulpvraag, de achtergrond en de behandeling.

Voor doelstelling 2:
Naam, behandeldata, bankrekeningnummer


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de boekhouding.

Verder kunnen alleen gegevens uitgewisseld worden met huisarts of overige behandelaar (bijvoorbeeld psycholoog of specialist) indien u daar voorafgaand schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.


Wij als geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat zorgverzekeraars eventueel willen kunnen controleren of een declaratie overeenkomt met daadwerkelijk genoten zorg. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn
Compassie en Cognitie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaartermijn is minimaal 20 jaar en maximaal 25 jaar na afloop van de behandeling. Indien u echter een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van de gegevens ten behoeve van doelstelling 1 worden uw gegevens terstond vernietigd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

  • Gegevens staan lokaal opgeslagen op slechts één computer
  • De computer is wachtwoordbeveiligd
  • De documenten zijn wachtwoordbeveiligd
  • Backup van gegevens zijn ook alleen lokaal opgeslagen en wachtwoordbeveiligd
  • De computer wordt beschermd door hoogwaardige en een recente virusscanner en een firewall
  • Computer en backupsysteem worden in een afgesloten stalen kast bewaard

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken en overdarcht aan anderen vindt alleen plaats na uw voorafgaand schriftelijke toestemming.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Kom u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Over Compassie & Cognitie

ComPassie en Cognitie
Zelfstandig gevestigde praktijk voor seksuologische problemen en relatieproblemen

Op dit moment heb ik een wachtlijst van 4 maanden. Mocht je een keuze willen kunnen maken, goede collega's van mij, Seksuologen-NVVS, zijn te vinden op:    https://app.v1.statusplus.net/membership/provider/index?society=nvvs


Afspraak maken


Rosmalen
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag (en op sommige woensdagavonden indien een consult overdag écht niet mogelijk is):
Compassie en Cognitie, de Overlaet, Karperborch 40, 5247 VJ Rosmalen. Werktijden: 08:30 u - 17:30 u
Ook is het mogelijk om een consult te doen met beeldbellen via een veilig platform.

E-mail of telefoon
E-mailadres: marion@compassieencognitie.nl
telefoonnummer 06-2115 2050
Stuur altijd je telefoonnummer mee, want ik bel om je in te schrijven en een eerste afspraak te plannen. Ik antwoord in principe binnen twee werkdagen. In vakantietijd kan het langer duren. Mocht ik na een paar dagen niet geantwoord hebben, dan is er iets mis gegaan. Stuur me dan een berichtje via sms of whatsapp, dat gaat eigenlijk altijd goed.

Legal
 
 

Beroepsverenigingen

Geregistreerd Seksuoloog bij de NVVS
(Nederlandse wetenschappelijke vereniging
voor Seksuologie)

logo NVVS

Geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut VGCt
(Ver. Gedrag- en Cognitieve therapie)

logo-VGCT


Geregistreerd Practitioner EMDR, therapeut bij de
Vereniging EMDR Nederland
(Vereniging voor Eye Movement
Desensitisation Reprocessing Nederland)

logo EMDR

Lid van NIP
(Ned. Instituut van Psychologen)
Beeldmerk PSYCHOLOOG NIP kleur
Geregistreerd psychosociaal therapeut bij de NVPA

(Nederlandse Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen)

Beeldmerk NVPA kl 
RBCZ
Lid van de koepel RBCZ (organisatie voor certificering en registratie van complementaire en alternatieve geneeswijzen)

rbcz logo kleur kl